Udostępnij

Oświadczenie o ochronie danych

Informacje o ochronie danych wg art. 13, 14 i 21 RODO, dotyczące witryny internetowej, stron zewnętrznych oraz innych operacji przetwarzania danych firmy Schlüter-Systems KG

I. OGÓLNE INFORMACJE

1. Administrator

My, Schlüter-Systems KG, podchodzimy z najwyższą powagą do ochrony danych osobowych i wynikających z tego ustawowych zobowiązań. Ustawowe regulacje wymagają kompleksowej transparentności przy przetwarzaniu danych osobowych. Tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych jest zrozumiałe dla użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, posiada on wystarczającą wiedzę na temat celu, charakteru i zakresu tych operacji.
Dlatego też nasza Polityka Prywatności wyjaśnia w sposób szczegółowy, jakie dane osobowe są przetwarzane przez nas podczas użytkowania niniejszej   strony internetowej, wszystkich innych stron internetowych zawierających odnośniki do niej, oraz w innych przypadkach ujętych w jej ramy.
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych jest firma

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

w dalszym ciągu „Administrator” lub „my“.

Adres kontaktowy inspektora ds. ochrony danych:

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Prosimy pamiętać, że odnośniki znajdujące się na naszej witrynie internetowej umożliwiają przekierowanie na inne strony internetowe, których operatorami nie jesteśmy my, lecz osoby trzecie. Takie odnośniki są przez nas wyróżniane lub można je rozpoznawać po dokonaniu zmiany w pasku adresu przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczne postępowanie z danymi osobowymi użytkownika na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. 

 

2. Definicje

Z dyrektywy RODO

W niniejszej Polityce Prywatności zastosowano terminologię zaczerpniętą z tekstu rozporządzenia RODO. Objaśnienia poszczególnych terminów (art. 4 RODO) podane są do wglądu m.in. na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Pliki cookie itp. rozwiązania technologiczne

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika bądź odczytywane z tego urządzenia. Zawierają one kombinacje liter i cyfr, które np. przy ponownym łączeniu z wstawiającą ciasteczko stroną internetową służą do identyfikacji użytkownika i jego ustawień, umożliwienia niewylogowywania z konta użytkownika bądź analizy statystycznej określonej aktywności użytkownika na stronie.

Technologia WebStorage umożliwia lokalne przechowywanie wartości zmiennych i stałych w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Technologia ta oferuje dwie funkcje: „sessionStorage”, która umożliwia przechowywanie danych do momentu zamknięcia zakładki przeglądarki, oraz „localStorage”, która przechowuje dane w pamięci podręcznej przeglądarki do momentu jej opróżnienia przez użytkownika. Funkcja localStorage umożliwia m.in. rozpoznawanie użytkownika i jego ustawień podczas ponownych odwiedzin naszej strony internetowej.

Kategorie danych

Przetwarzane dane dzielą się na następujące kategorie: dane podstawowe (np. nazwisko, adres, data urodzenia), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, nr telefonu, dane usług kurierskich), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo, treść dokumentów/ plików), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, jej okres ważności, kategoria klienta), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności, korzystanie z usług innych dostawców usług płatniczych), dane dotyczące użytkowania (np. historia odwiedzin na naszej stronie internetowej, korzystanie z określonych treści, czas dostępu, historia kontaktów lub zamówień), dane połączenia (np. informacje dot. urządzenia, adresy IP, odsyłacze adresy URL), dane dotyczące lokalizacji (np. dane GPS, geolokalizacji IP, punktów dostępu).

 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w niżej opisanych przypadkach. Dane osobowe chronione są przy użyciu stosownych środków technicznych i organizacyjnych (np. pseudonimizacja, szyfrowanie).

O ile nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do przechowywania bądź przekazywania danych osobowych osobom trzecim (w szczególności organom ścigania), decyzja o tym, które dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz na jak długi czas i w jakim zakresie je ujawniamy, zależy od tego, z jakich funkcji strony internetowej użytkownik korzysta w każdym indywidualnym przypadku.

 

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są usuwane w momencie, w którym ich przetwarzanie staje się bezcelowe lub upływa wymagany termin ich przechowywania, chyba że ich dalsze przechowywanie ma na celu zawarcie lub realizację umowy. Niezbędne informacje na temat okresu przechowywania plików cookie itp. rozwiązań technologicznych zawiera pkt. II. 1 niniejszego dokumentu.

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach procedury zgłoszeniowej (patrz niżej) są przechowywane przez okres sześciu miesięcy od chwili jej zakończenia.

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem nie jest możliwe.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik posiada prawo do informacji wg art. 15 RODO, sprostowania wg art. 16 RODO, usunięcia wg art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania wg art. 18 RODO i przenoszenia danych wg art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i usuwania danych obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34 i 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
Użytkownik posiada prawo złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG).

Właściwym dla nas organem nadzorującym ochronę danych osobowych jest:

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych na Nadrenię-Północną Westfalię
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Użytkownik może jednak złożyć skargę pod adresem innego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Lista organów nadzorujących znajduje się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/ (w sekcjach Infothek/Anschriften (Infoteka/adresy) i Links (odnośniki))

 

7. Obowiązki powiadamiania przez administratora

Powiadamiamy wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe użytkownika, o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź ograniczeniu przetwarzania wg art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że powiadomienie jest niemożliwe bądź niewspółmiernie praco- i czasochłonne. Na żądanie użytkownika podajemy mu informacje na temat ww. odbiorców.

 

8. Obowiązek udostępniania danych osobowych

O ile w poniższych informacjach na temat podstawy prawnej nie podano inaczej, użytkownik nie ma obowiązku udostępniania danych osobowych. Jednak w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe mogą być traktowane jako niezbędne do celów związanych z realizacją lub zawarciem umowy. Jeśli zatem użytkownik nie udostępni odpowiednich danych osobowych, realizacja lub zawarcie umowy nie będzie możliwe. Użytkownik, który nie udostępni danych w przypadkach określonych przez art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO, nie może użytkować niektórych części naszej strony internetowej.

Co się tyczy organizowanych przez nas imprez i seminariów, użytkownik nie ma obowiązku udostępniania danych osobowych, aczkolwiek w ten sposób eliminuje się z udziału w tych wydarzeniach.

 

9. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w ww. celach.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 s. 1 RODO użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W związku z powyższym wycofanie zgody w każdym wypadku i wyłącznie dotyczy operacji przetwarzania, planowanych po jego dokonaniu. Wycofania zgody można dokonać w sposób nieformalny, przesyłając je pocztą tradycyjną lub e-mail. Po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane, o ile nie zezwalają na to inne przepisy (ustawowe). Jeśli jednak użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych w obliczu braku jakiejkolwiek podstawy prawnej do wykonywania tych operacji, jego dane osobowe muszą być niezwłocznie usunięte zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b RODO.

Można dokonać wniesienia sprzeciwu i/lub wycofania zgody w sposób nieformalny, kierując je pod adresem:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

W niektórych przypadkach można wycofać zgodę (patrz na ten temat usługi wyszczególnione w pkt. II.) w sposób bezpośredni za pomocą naszego narzędzia Consent Tool służące do tworzenia treści. Operację tę należy wykonać na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik odwiedzał naszą stronę internetową i wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJJ

Użytkowanie strony internetowej i jej funkcji wymaga regularnego przetwarzania danych osobowych.

1. Usługi, funkcje i pliki cookie

 

 

2. Shariff

Na naszej stronie internetowej korzystamy z rozwiązania technicznego (przycisk Shariff) służącego do integrowania wtyczek mediów społecznościowych Facebook (przycisk Share), Twitter (przycisk Share), LinkedIn (przycisk Share), Pinteres (przycisk Share), XING (przycisk Share) i WhatsApp (przycisk Share); przyciski te zastępują przyciski sieci społecznościowych. Rozwiązanie to zapobiega bezpośredniemu przesyłaniu danych do sieci społecznościowych i uniemożliwia tym dostawcom odczytywanie i zapisywanie informacji na urządzeniu końcowym użytkownika. W związku z tym wywołanie naszej strony internetowej nie skutkuje nawiązaniem jakiegokolwiek połączenia z serwerami sieci społecznościowych. Następuje ono dopiero po kliknięciu jednego z ww. przycisków. Kliknięcie odpowiedniego przycisku powoduje otwarcie nowej strony, pobranej z serwerów żądanej sieci społecznościowej. W ten sposób operator sieci społecznościowej uzyskuje informację o udostępnieniu naszej strony internetowej za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Jednocześnie oferent może zapisywać lub odczytywać pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, o ile w przeglądarce nie została zablokowana funkcja korzystania z tych plików.

 

3. Prenumerata naszego newslettera

Cel przetwarzania danych: Prenumerata naszego newslettera, zawierającego informacje na temat naszych nowości i ofert. Jest to dowód zgody wyrażonej przez użytkownika i gwarancja bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dot. treści, połączenia i użytkowania treści
Odbiorcy danych: Brak
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika??: Nie

 

4. Zamawianie materiałów reklamowych lub ofert

Cel przetwarzania danych: Zamawianie materiałów reklamowych i/lub zindywidualizowanych ofert naszych produktów; Zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dotyczące treści, połączenia i użytkowania treści. Osobie będącej naszym klientem wystarczy podanie numeru klienta i adresu e-mail.
Odbiorcy danych: Potencjalni usługodawcy (np. firmy transportowe), o ile ujawnienie informacji jest niezbędne do udzielenia odpowiedz na zapytanie ofertowe.
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika?  Nie

 

5. Rejestracja na seminaria (Schlüter-Workbox) i webinary (GoTo Meeting) i ich realizacja

Cel przetwarzania danych: Rejestracja na seminaria organizowane przez nas za pośrednictwem aplikacji Schlüter-Workbox i webinary za pośrednictwem aplikacji GoTo Meeting; przygotowanie i realizacja seminariów i webinarów. Dowód rejestracji użytkownika; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych ( również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dot. treści, umów i połączenia (w zależności od danego seminarium, webinaru lub procesu rejestracji)
Odbiorcy danych: Potencjalni odbiorcy mający związek z rejestracją na seminaria i ich realizacją, wymagającymi ujawnienia danych (np. celem rezerwacji pokoi hotelowych na życzenie uczestników seminarium); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Irlandia (dot webinarów realizowanych za pośrednictwem aplikacji GoTo Meeting)
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak (w przypadku seminariów); webinary – w indywidualnych przypadkach USA (zgodnie z rezolucją (UE) 2016/1250 – „EU-US Data Protection Shield” oraz na podstawie standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE, art. 46 ust. 2 lit. c RODO)
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika? Nie

 

6. Rejestracja na nasze imprezy i uczestnictwo w nich

Cel przetwarzania danych: Rejestracja na nasze imprezy, ich przygotowywanie i realizacja. Dowód rejestracji użytkownika; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dot. treści, umów i połączenia (w zależności od konkretnej imprezy lub procesu rejestracji)
Odbiorcy danych:  Potencjalni odbiorcy mający związek z rejestracją na imprezy i ich realizacją, wymagającą ujawnienia danych (np. kooperanci, zapewniający lokale, w których mają odbyć się imprezy).
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak.
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika? Nie

 

7. Procedury zgłoszeniowe

Cel przetwarzania danych: Rozpatrywanie zgłoszeń użytkowników (za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej) i realizacja procedur zgłoszeniowych; rozpatrywanie zgłoszeń w ramach przyszłych procedur zgłoszeniowych przez nas lub innych członków Grupy Schlüter pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.
Podstawa prawna: Art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 s. 1 BDSG; zgłoszenia w ramach Grupy Schlüter oraz zapis danych na potrzeby przyszłych procedur zgłoszeniowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO, § 26 ust. 2 BDSG
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dot. treści, umów, użytkowania treści, połączenia i ew. specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (w zależności od konkretnego przetargu; przechowywane są tylko dane dotyczące zgłoszeń, podawane przez użytkowników, które możemy przetwarzać w kontekście zgłoszeń)
Odbiorcy danych: Brak. Dane te przekazywane są w ramach Grupy Schlüter na potrzeby aktualnych i ew. przyszłych procedur zgłoszeniowych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika? Nie

 

8. Nawiązywanie kontaktów (formularz kontaktowy/za pośrednictwem poczty e-mail)

Cel przetwarzania danych: Rozpatrywanie zapytań kontaktowych i próśb o kontakt zwrotny; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeśli zapytanie odnosi się do zawarcia umowy w późniejszym czasie lub dotyczy istniejącej umowy)
Kategorie danych: Załeżnie od rodzaju zapytania. W tym przypadku przetwarzane są z reguły dane kontaktowe, podstawowe i dotyczące treści.
Odbiorcy danych: Brak
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika? Nie

 

9. Udział w konkursach

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie konkursów za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz – w stosownych przypadkach – naszego profilu na Facebooku; powiadamianie zwycięzców; kontrolowanie i doskonalenie wewnętrznych procesów biznesowych; dalszy ciąg organizacji konkursów; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (również w naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe, dotyczące połączenia i użytkowania treści
Odbiorcy danych: Potencjalni odbiorcy, powiązani z organizacją konkursów lub wysyłaniem nagród (np. firma świadcząca usługi kurierskie).
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: Brak
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika? Nie

 

III WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRON ZEWNĘTRZNYCH, ZWIĄZANYCH Z FIRMĄ SCHLÜTER-SYSTEMS KG


Kanał YouTube

Cel przetwarzania danych: Na platformie „YouTube”, administrowanej przez firmę Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland ("Google") pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA utworzyliśmy własny kanał filmów wideo. Firma Google przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających tę stronę. Otrzymujemy dane statystyczne dotyczące użytkowania niniejszej strony, opracowywane na podstawie powyższych danych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane podstawowe, kontaktowe dotyczące treści, ich użytkowania, połączenia bądź lokalizacji
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
Zamierzone przeniesienie do kraju trzeciego: W pojedynczych przypadkach USA
Czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na urządzeniu końcowym użytkownika lub odczytujemy je z tego urządzenia za zgodą użytkownika??: Nie

 

 

Udostępnij